spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer
TOGKF BLACK BELT RANK REQUIREMENTS
Rank
Min. Age
Time in grade
Kata
Bunkai-kumite
Kiso-kumite
Kaisai-kumite
Weapons
Ni-dan
18
1 - 3 yrs
(1 - 3)
Kakuha Dai Ichi
Sanchin
Sepai
Tensho
Shishochin
Saifa
Kakuha Ichi
#8
Saifa Urashi No bo
Tozan Nichogama
Bamahiga Dai
Tsuken shitaku Sai
San-dan
21
2 - 4 yrs
(3 - 7)
Kakuha Dai Ni
Sanchin
Tensho
Matsumura Patsai
Sanseiryu
Seisan
Kakuha Ni
#9
Seisan Chishi-no-kun
Matayoshi Sai
Kamajutsu Kata
Yon-dan
25
3 - 5 yrs
(6 - 11)
Hakutsuru no Mai
Sanchin
Tensho
Kururunfa
Suparimpei
Seiuchin
#10
Seiuchin
Seipai
Tsuken Sunakake Eku
Tsuken-no-kun (nutibo)
Go-dan
32
4 - 6 yrs
(10 - 17)
Kusanku
Matsumura Hakutsuru
Paiho
Suparimpei   Shishochin
Kururunfa
Sanseiryu
 
Roku-dan
  5 - 7 yrs
(15 - 24)
         
Nana-dan
  6 - 8 yrs
(21 - 32)